نانوپل - فیدار بسپار ارک

شتابدهنده تخصصی صنایع پلیمر و پتروشیمی با محوریت فناوری نانو

شتابدهنده تخصصی صنایع پلیمر و پتروشیمی با محوریت فناوری نانو

بنیان‌گذاران
امیرحسین داودی
بنیان‌گذار
رضا کریمی
بنیان‌گذار
میثم حاتمی
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
امیرحسین داودی
رضا کریمی
میثم حاتمی
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر